tvrdé -y Po tvrdých souhláskách se píše v domácích slovech y/ý.

Výjimka: v citoslovcích (hihi) a slovech citoslovečného původu (chichotat se) se píše i/í. V některých přejatých slovech (kino, historie) se píše -i-.

měkké -i Po měkkých souhláskách se píše v domácích slovech i/í.

Výjimka: se dvěma tácy, puncy (jako hrady), v některých přejatých slovech se po c píše y (motocykl)

obojetné -i

-y

V kořenech se píše většinou i/í (smích, pít, síla)

V kořenech vyjmenovaných slov a slov jim příbuzných se píše vždy y/ý (viz vyjmenovaná slova)

-i V příponách se píše většinou i/í (bor-ovice); y/ý píšeme v příponě -yně (kolegyně) a v příponě vyjmenovaných slov (kopyto, brzy)
-i V koncovkách přítomného času a v rozkazovacích způsobu sloves se píše vždy i/í (kreslím, kreslíš, kreslí, kreslíme, kreslíte, kreslí, kresli!)
-y V předponách vy-, vý- se píše vždy y/ý (vý-květ)
-i/y V koncovkách podstatných jmen se pravopis i/y řídí vzory:

rod mužský: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce

rod ženský: žena, růže, píseň, kost

rod střední: město, moře, kuře, stavení

(pávi - páni stáli, viděl pávy - pány)

-i/y V koncovkách přídavných jmen se pravopis i/y řídí vzory:

tvrdá: mladý, mladá, mladé

měkká: jarní, jarní, jarní

přivlastňovací: matčin, otcův

-i/y V koncovkách příčestí minulého a trpného a v koncovkách jmenných tvarů přídavných jmen se píše i/y podle pravidel shody přísudku s podmětem (viz)
-i/y V zakončení zájmen a číslovek se psaní i/y řídí vzory (mým - mladým, miliardami - ženami).

Pozor! Jmenné tvary zájmena sám (sami - mládi, samy - mlády). Základní číslovky pět až devadesát mají pouze dva tvary (sedm - sedmi, osm - osmi)