Zkratky
 • Vznikají z počátečních písmen slov několikaslovného názvu (iniciálové zkratky) - názvy států, institucí, podniků a organizací
  ČR - Česká republika, VUT - Vysoké učení technické.
  Píší se velkými písmeny bez teček a při čtení se hláskují, jen některé se čtou jako slovo (UNESCO).
 • Jsou tvořeny prvním písmenem nebo dvěma prvními písmeny slov daného spojení
  p. - pán, mn. č. - množné číslo, a.s. - akciová společnost, n.l. - našeho letopočtu
  píší se malými písmeny s tečkou.
  Zřídka se vypisuje první a poslední písmeno
  pí - paní, fa - firma (fy - firmy) - píší se malými písmeny bez tečky. Výjimkou jsou zkratky slov s počátečním velkým písmenem - Praha - Pha apod. (viz velká písmena).
 • Zkratky akademických a vědeckých titulů
  MUDr., Ing., ing., Mgr., Dr., PhDr., JUDr., doc., CSc.
 • Zkratky slovních spojení
  atd., apod., aj., např., tzv., P.F. - pour féliciter, P.S. - post scriptum
Zkratková slova
 • Vznikají z počátečních hlásek nebo skupin hlásek jednotlivých slov několikaslovného názvu, píší se s prvním písmenem velkým, čtou a skloňují se jako jiná slova
  Drutěva, Pleas, Čedok, Svazarm.
Značky
 • Jsou ustálené grafické znaky k vyjádření odborných pojmů, tečka se za nimi nepíše.
  • míry (m, cm, m2, l, hl, ha, ks, g, kg, q, Kč)
  • fyzikálních veličin (s - sekunda, V - volt, J - joule)
  • matematických pojmů (sin - sinus, r - poloměr)
  • hudebních pojmů (p - piano, f - forte)
  • chemických prvků (H - vodík, H2O - voda)
  • arabské číslice (1, 2, 3)
  • římské číslice (I, V, X, L, C, D, M)
  • řadové číslovky s tečkou (12. listopadu, Josef II.)